Logotype
Varukorg
Varorna skickas samma dag vid beställning före 15:00. Ingen lägsta ordersumma. Ingen registrering behövs!

Köp- och leveransvillkor

Köp­vill­kor
Vi har ing­et lägs­ta or­der­vär­de och du be­hö­ver in­te re­gi­stre­ra dig för att hand­la hos oss.
Är det nå­got fel på din va­ra? Re­kla­ma­tio­ner tas emot via mail info@​toppatterns.​com.​ Vi sva­rar se­nast näst­kom­man­de var­dag.

Be­tal­nings­vill­kor
Hos Top­Pat­terns kan du be­ta­la med kort VI­SA/Mas­ter­card el­ler med Klar­na fak­tu­ra.

Kort­be­tal­ning
Kort­be­tal­ning kan gö­ras med VI­SA och Mas­ter­Card.
Vi sam­ar­be­tar med Nets som är vår betal­väx­el och cer­ti­fi­e­rad sam­ar­bets­part­ner och god­känd av kort­fö­re­ta­gen.
Nets föl­jer na­tio­nel­la och in­ter­na­tio­nel­la sä­ker­hets­stan­dar­der och är PCI-​cer­ti­fi­e­ra­de.

Klar­na fak­tu­ra
Fak­tu­ra: Hand­la nu - be­ta­la 14 da­gar ef­ter le­ve­rans­dag!För att hand­la mot fak­tu­ra be­hö­ver vi ditt per­son­num­mer el­ler för­ta­gets or­ga­ni­sa­tions­num­mer. En kre­ditupp­lys­ning görs on­li­ne på någ­ra se­kun­der.
Fak­tu­ran sän­der vi med le­ve­ran­sen.
10kr till­kom­mer i fak­tu­ra­av­gift.
Fak­tu­rans be­tal­nings­vill­kor är 14 da­gar net­to.
Vid för­se­nad be­tal­ning ut­går på­min­nel­se­av­gift med 60kr.

Le­verans­vill­kor
Be­ställ­ning­ar som in­kom­mer fö­re kl.15 skic­kas sam­ma dag.
För­sän­del­ser un­der 1kg skic­kas med Pos­ten brev.
Be­ställ­ning­ar över 1kg skic­kas med DHL till närmaste utlämningsställe. Vi aviserar via sms.

Fraktpriser
Vi går efter vikt på försändelsen. Normalt sett väger ett mönster under 100g.
100g (1 mönster) 15kr
250g (2-3 mönster) 30kr
500g (3-5 mönster) 45kr
1000g (6-9 mönster) 55kr
över 1000g (10 - mönster) 60kr

Restorder
Skul­le va­ran va­ra till­fäl­ligt slut läggs den som restor­der och skic­kas så fort den finns i la­ger igen, nor­malt sett in­om 1 vec­ka.

Sekretesspolicy
TopPatterns Nordic AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer.
Genom din beställning samtycker du till att TopPatterns Nordic AB och dess närstående bolag lagrar och använder uppgifter om dina inköp samt de kontaktuppgifter du lämnar. Uppgifterna lagras och används i informations- och marknadsföringssyfte. Detta innebär att TopPatterns Nordic AB och dess närstående bolag kan, såvida du inte skriftligen motsatt dig det, komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig via mail med nyhetsbrev, direktmarknadsföring eller marknadsundersökningar.
Vi behandlar dina personuppgifter med största försiktighet och garanterar att dina kunduppgifter endast används av TopPatterns Nordic AB och dess närstående bolag.
Samarbetspartners
TopPatterns Nordic AB Södra Kungsvägen 70
181 32  Lidingö
Sweden
Org.nr: 556929-3797
Kontakt E-post:
Webb: www.toppatterns.se
Telefon: +46 705 611 206
Nyhetsbrev